Entries by דוד גבירצמן

מדוע הקמתי את הבלוג הזה?

עולם היצירה נדמה היה לי פעם כמי שמצוי אי שם בין העולמות המרוממים, שלא מן העולם הזה. הווי אומר – היצירות הגדולות נוצרו באווירה דגולה, בהשראה, באכסניה נאותה ובזמן ששמור לדברים הגדולים. עם השנים, בין יצירה לרעותה, הבינותי שהיצירה לא בשמים היא, אלא כאן. רצוני לומר: בתוך עולם העשייה. היכן שהטרדה והשגרה משלבות ידיים. היכן […]